Act constitutiv - SRL - Asociat unic sau mai multi (model) (2024)

Foloseste acest model de act constitutiv al societatii oricand ai nevoie prin simpla copiere a informatiilor de mai jos si editarea lor cu datele personale. Citeste-l, insa, cu atentie. Actul constitutiv este unul important pentru orice companie.

Aici veti regasi un exemplu de model de act constitutiv pentru o societate cu mai multi asociati.

In caz ca va doriti un model de act constitutiv pentru un asociat unic, atunci inlocuiti "Intre" cu "de" si stergeti celelalte campuri in care ar fi fost identificati ceilalti asociati.

MODEL ACT CONSTITUTIV AL

SOCIETATII ........................................................... S.R.L.

(MAI MULTI ASOCIATI)

Intre:

D-nul/d-na…………………, cetatean roman/strain, nascut(a) la data de ……………., in ……………., jud. …………., domiciliat(a) in …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Pasaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

S.C. ……………………., persoana juridica romana/straina , cu sediul social in ………………………., inregistrata la ………………., avand urmatoarele date de identificare …………………………….., reprezentata de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a asociatilor/actionarilor nr. .... din data de............

si

D-nul/d-na…………………, cetatean roman/strain, nascut(a) la data de ……………., in ……………., jud. …………., domiciliat(a) in …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Pasaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

S.C. ……………………., persoana juridica romana/straina , cu sediul social in ………………………., inregistrata la ………………., avand urmatoarele date de identificare …………………………….., reprezentata de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a asociatilor/actionarilor nr. .... din data de............

si

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotarat infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata.

CAP. I. FORMA JURIDICA, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridica

Societatea este o persoana juridica romana, constituita in forma de societate cu raspundere limitata. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulara de drepturi si obligatii si raspunde fata de terti cu intregul patrimoniu; asociatii raspund numai in limita aportului la capitalul social.

Modificarea formei juridice se realizeaza prin hotararea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege.

Art. 1.2. Denumirea

Denumirea societatii este: .……………………. S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. ................. , din ...................... , eliberata de Oficiul Registrului Comertului de le langa Tribunalul ....................... .

In toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare in registrul comertului ,codul unic de inregistrare si capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

Daca societatea isi creeaza o pagina de internet proprie, aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

Modificarea denumirii societatii se realizeaza in urma hotararii adunarii generale a asociatilor si numai dupa ce, in prealabil, s-a efectuat operatiunea de verificare a disponibilitatii firmei.

Art. 1.3. Durata

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

sau

Durata de functionare a societatii este pe o perioada de ……. ani, de la data de…….. pana la data de ……... si poate fi prelungita in conditiile prevazute de lege.

Art. 1.4. Sediul social.

Sediul societatii este in ....................., Str. ..........................................., nr. ....., bl. ...... sc. ..., et. ....., ap. …, judet/sector....................

Sediul societatii poate fi mutat in orice loc, prin hotararea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

Societatea va putea infiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asem*nea unitati fara personalitate juridica - si la alte adrese, in alte localitati din Romania si alte state, cu respectarea prevederilor legale in materie.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.2.1. Obiectul de activitate al societatii este:

- Domeniul principal de activitate este ............................., caruia ii corespunde grupa CAEN _ _ _

- activitatea principala: clasa CAEN _ _ _ _ ………… ………… ..........

- activitati secundare: clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................

clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................

clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................

clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................

clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................

Art. 2.2. Activitatea societatii se va putea desfasura si in piete, targuri si oboare etc.

Art. 2.3. In realizarea obiectului de activitate, societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare. Obiectul de activitate al societatii poate fi modificat, prin extinderea sau restrangerea sa, conform hotararii adunarii generale a asociatilor.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art.3.1. La constituire, capitalul social subscris si varsat al societatii este de ................ lei, din care:

.......................................lei, aport in numerar;

.......................................lei, reprezentand .................... EUR/USD/......, la cursul B.N.R. din data de ,......lei/1 EUR/USD/...., aport in numerar;

.......................................lei, reprezentand (descriere bun aportat)................................., aport in natura;

fiind impartit intr-un numar de ....... parti sociale, cu o valoare nominala de ............... lei/parte sociala.

Art.3.2. Capitalul social este detinut de catre asociati astfel:

Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social .............%, reprezentand un numar de ……parti sociale, cu o valoare nominala de…..lei/parte sociala si in valoare totala de ……….lei, participare la profit …………% si participare la pierderi...............%;

Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social .............%, reprezentand un numar de ……parti sociale, cu o valoare nominala de…..lei/parte sociala si in valoare totala de ……….lei, participare la profit …………% si participare la pierderi...............%;

si/sau

S.C. ……………………., aport la capitalul social .............%, reprezentand un numar de ……parti sociale, cu o valoare nominala de…..lei/parte sociala si in valoare totala de ……….lei, participare la profit …………% si participare la pierderi...............%;

Art. 3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotararea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.

Orice creditor poate face opozitie in conditiile art. 62 din Legea 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Majorarea capitalului social se va face pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor prin aport in natura sau in numerar al asociatilor.

Partile sociale nou constituite vor fi subscrise in totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.4. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligatii personale si sunt indivizibile. Asociatii sunt raspunzatori pana la concurenta sumei reprezentand partile sociale pe care le poseda.

Art. 3.5. Partile sociale pot fi transmise intre asociati.

Transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

Hotararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin. (2), se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Transmiterea partilor sociale se inregistreaza in Registrul Comertului si in registrul de asociati al societatii.

Actul de transmitere a partilor sociale si actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comertului, fiind supuse inregistrarii in registrul comertului potrivit dispozitiilor art. 204 alin. (4).din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatii convin de comun acord ca, in cazul decesului unuia dintre ei, sa acorde succesorilor calitatea de asociat. Societatea este obligata la plata partilor sociale catre succesor, conform ultimei situatii financiare aprobate, in cazul in care acesta nu doreste intrarea in societate.

CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Art. 4.1. Partile sociale confera posesorilor lor drepturi egale respectandu-se pentru fiecare asociat urmatoarele:

- dreptul la dividende, in functie de aportul la capitalul social al fiecarui asociat;

- acordarea unei cote proportionale cu activul social rezultat in caz de lichidare;

- dreptul de participare la conducerea societatii prin exercitarea dreptului la vot si controlul asupra evidentelor si registrelor contabile;

- dreptul de a fi informat asupra activitatii societatii;

- dreptul de a se retrage din societate;

Art. 4.2. In virtutea drepturilor conferite asociatii se obliga:

- sa se informeze reciproc si onest in cadrul adunarilor generale ale asociatilor, precum si in orice alte situatii asupra problemelor ce privesc activitatea societatii;

- sa nu intreprinda actiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societatii, fapt care poate determina excluderea sa prin hotararea adunarii generale a asociatilor;

- sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

Art. 4.3. Participarea la profit si pierderi a asociatilor se va face proportional cu partile sociale subscrise si depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu exceptia pierderilor produse prin frauda de oricare dintre parti.

CAP. V. CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 5.1. Adunarea generala a asociatilor este organul suprem de conducere a societatii si are urmatoarele atributii principale:

- sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;

- sa desemneze administratorii si cenzorii sau dupa caz, auditorii interni, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;

- sa modifice actul constitutiv.

- alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.

Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

Pentru hotararea avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de situatia cand legea prevede altfel. Asociatul care nu este de acord cu modificarea actului constitutiv are dreptul sa se retraga.

Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata a doua oara poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti. Votul este deschis sau secret.

Art. 5.2. Asociatul care intr-o operatiune determinata are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind aceasta operatiune.

Asociatul care contravine dispozitiilor alin.1 este raspunzator de daunele cauzate societatii.

Art. 5.3. Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.

CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 6.1. Administrarea societatii se face, de catre d-nul/d-na…………………, cetatean roman/strain, nascut(a) la data de ……………., in ……………., jud. …………., domiciliat(a) in …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Pasaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

S.C. ……………………., persoana juridica romana/straina , cu sediul social in ………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ……………….,cu numar de ordine J…./……………….., CUI ……………………, reprezentata de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotarari Adunarii Generale Extraordinare a asociatilor/actionarilor nr. .... din data de............ ,

avand puteri depline de reprezentare si administrare a societatii, pe o perioada nelimitata*/de.......ani.

(In cazul in care sunt numiti mai multi administratori, se vor mentiona puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat).

*Potrivit prevederilor art. 2015 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, daca partile nu au prevazut un termen, contractul de mandat inceteaza in 3 ani de la incheierea lui.

Art. 6.2. Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorului, un registru al societatii in care se vor inscrie dupa caz, numele si prenumele asociatului,denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea fiecaruia din capitalul social, transferul partilor sociale sau alte modificari privitoare la acestea. Administratorul este raspunzator fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

- existenta reala a dividendelor platite;

- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

- exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale;

- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun;

Art. 6.3. Administratorul este obligat sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar.

Un asociat sau un numar de asociati ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, vor putea cere convocarea adunarii generale aratand scopul acestei convocari.

Art. 6.4. Reprezentarea si administrarea societatii comerciale se realizeaza de catre administrator in limitele competentei stabilite prin adunarea generala a asociatilor in acord cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 - privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP.VII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 7.1. Exercitiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an.

Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.

Art. 7.2. Angajarea personalului societatii se face cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 7.3. Situatiile financiare vor fi intocmite dupa normele prevazute de lege.

Art. 7.4. Profitul net al societatii se stabileste prin situatia financiara aprobata de asociati.

1. Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

2. Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, daca prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

3. Dividendele platite contrar dispozitiilor prevazute de lege se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca.

4. Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor platite contrar dispozitiilor anterioare, se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

5. Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.

Beneficiul cuvenit asociatilor se imparte intre acestia in cote proportionale cu participarea la capitalul social, daca asociatii nu hotarasc altfel.

CAP. VIII. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Art. 8.1. Controlul activitatii societatii il exercita asociatii sau cenzorii, cand sunt numiti de asociati sau, dupa caz, de catre auditorii financiari.

Acestia vor supraveghea gestiunea societatii, vor verifica daca situatia financiara, contul de profit si pierderi este legal intocmit si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiei financiare.

Art. 8.2. La data prezentului act constitutiv este numit cenzor:

- d-nul/dna ..........................., cetatean roman, domiciliat ........................., Str. ........................, nr. ........ bl. ..........., sc........ et. ........., ap. ........, judet/sector ........, identificat cu B.I/C.I. Seria ........... nr. ....................., eliberata la data de ................... de catre Sectia ..Politie, CNP: ................... fara antecedente penale, nascut/a la data de ............. in .......... ....., Jud. ......... , pana la data de .........................;

sau

S.C. ....................... S.R.L. , persoana juridica cu sediul in .........................., str............................ nr. ..............., bl. ............, sc......... , ap. ............., sector .............., inmatriculata la Registrul Comertului ................................. cu J/...../ ......../........, avand CUI: .............., reprezentata de d-nul/d-na …………………………. , ......................, pana la data de ..............., expert contabil autorizat.

sau, dupa caz,

La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar:

- d-nul /d-na ...................................., cetatean roman domiciliat/a in ………………….., Str ……………………. nr …. Judet/sector …. , identificat cu BI/CI ,seria …… nr ………. eliberat/a de Sectia … Politie ,la data de ………………. nascut la data de ……………… in ………………, judet/sector …………., CNP …………………...

sau ,

S.C. ....................... S.R.L. , persoana juridica cu sediul in .........................., str............................ nr. ..............., bl. ............, sc......... , ap. ............., sector .............., inmatriculata la Registrul Comertului ................................. cu J/...../ ......../........, avand CUI: .............., reprezentata de d-nul/d-na …………………………. , ......................, pana la data de ..............., expert contabil autorizat.

Art. 8.3. Societatea va tine contabilitatea operatiunilor in mod regulat si va intocmi la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar documentele prevazute in legislatia financiara contabila in vigoare.

CAP. IX. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR

Art. 9.1. Poate fi exclus din societate:

- asociatul care pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

- asociatul-administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul sau sau al altora.

Art. 9.2. Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate pana in ziua ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de excludere, hotarare ce va dispune si structura participantilor la capitalul social a celorlalti asociati.

Art. 9.3. Retragerea din societate se va face:

- cu acordul tuturor celorlalti asociati;

- in situatiile prevazute la art. 5.1. alin.3, conform actului constitutiv;

- cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supuse numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 9.4. Hotararea irevocabila de excludere sau retragere se va depune in 15 zile la Registrul Comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii de excludere se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial.

CAP. X. DIZOLVAREA SOCIETATII SI LICHIDAREA SOCIETATII.

Art. 10.1. Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acestuia:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; asociatii trebuie sa fie consultati de administratori cu cel putin trei luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii, conform art.119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;

- declararea nulitatii societatii;

- hotararea adunarii generale;

- hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice; precum si neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

- falimentul;

- alte cauze prevazute de lege sau de modificarile prezentului act constitutiv;

Art.10.2 Cand datorita decesului unui asociat, numarul minim de asociati va fi sub cel prevazut de lege, societatea isi va continua activitatea cu mostenitorii defunctului.

Art. 10.3. Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea de 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a .

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

Art. 10.4. Din momentul dizolvarii, administratorul nu mai poate intreprinde noi operatiuni, in caz contrar va fi personal si solidar raspunzator pentru operatiunile pe care le-a intreprins.

Interdictia prevazuta la alin.1 se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii (in cazul in care durata de functionare a societatii este limitata) ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.

Art. 10.5. Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii urmatoarele reguli:

- pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art. 233 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Asociatii pot hotari, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii, prevazuta de prezenta lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator

al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.

Art. 10.6. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti - persoane fizice ale societatii lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

Art. 10.7. Lichidatorii au obligatia, indata dupa intrarea in functie, ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie situatia financiara, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze, patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de catre administratori si actele societatii. De asem*nea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.

Art. 10.8. Lichidatorii vor putea:

- sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;

- sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

- sa vanda prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;

- sa faca tranzactii;

- sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar si in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta.

- sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice acte necesare.

In lipsa unor dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, lichidatorii nu pot sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu sunt autorizati de instanta.

Lichidatorii ce intreprind noi operatiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidari de executarea lor.

Art. 10.9. Lichidatorii nu pot plati asociatilor nicio suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare inaintea achitarii creditelor societatii. Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie.

Art. 10.10. Lichidatorii ce au achitat datoriile societatii cu proprii lor bani nu vor putea sa execute impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.

Art. 10.11. Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile ce decurg din creantele la termen, pana la concurenta bunurilor existente, in patrimoniul societatii si numai dupa aceea, de a se indrepta impotriva asociatilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societatii.

Art. 10.12. Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de cate 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.

Art. 10.13. Dupa terminarea lichidarii societatii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati.

Asociatul nemultumit poate face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.

Art. 10.14. In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului. Radierea se poate face si din oficiu, in cazurile prevazute de lege.

Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de Internet a oficiului registrului comertului.

Lichidarea nu elibereaza asociatii si nu impiedica declararea in stare de faliment a societatii.

Art. 10.15. Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

Registrele societatii vor fi pastrate timp de 5 ani.

CAP. XI. LITIGII

Art. 11.1.Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Art. 11.2.Litigiile societatii nascute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice precum si litigiile patrimoniale dintre asociati si societate vor fi solutionate de instantele competente prin aplicarea dreptului material roman.

Art. 11.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolva potrivit legislatiei muncii in vigoare in Romania.

CAP.XII. DISPOZITII FINALE

Art.12.1. Prezentul act constitutiv intra in vigoare de la data semnarii lui de catre asociati.

Art.12.2. Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei civile in vigoare.

Act constitutiv - SRL - Asociat unic sau mai multi (model) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6134

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.